Vrtulník na D1 - 35 km od Prahy - 22.4.2011
IMG_2157_2.jpg IMG_2158_1.jpg IMG_2159_1.jpg IMG_2160_1.jpg IMG_2161_1.jpg
thn_IMG_2157_2.jpg thn_IMG_2158_1.jpg thn_IMG_2159_1.jpg thn_IMG_2160_1.jpg thn_IMG_2161_1.jpg
IMG_2162_1.jpg IMG_2163_1.jpg IMG_2164_1.jpg IMG_2165_1.jpg IMG_2166.jpg
thn_IMG_2162_1.jpg thn_IMG_2163_1.jpg thn_IMG_2164_1.jpg thn_IMG_2165_1.jpg thn_IMG_2166.jpg
IMG_2168_1.jpg IMG_2174_1.jpg IMG_2175_1.jpg IMG_2176_1.jpg IMG_2177_1.jpg
thn_IMG_2168_1.jpg thn_IMG_2174_1.jpg thn_IMG_2175_1.jpg thn_IMG_2176_1.jpg thn_IMG_2177_1.jpg
Canon EOS 5D II, Adobe Photoshop CS5, Zoner Photo Studio 11
(c) 2010 SAFO